🐇🥚🔔 Happy Easter • Zalig Pasen • Joyeuses Pâques

algemene voorwaarden & privacy

art.1 • algemene bepalingen

Versie datum update 02/1/21

Nicolas Van Dyck, met maatschappelijke zetel te Bolweg 3, 2590 Berlaar, België, BTW BE(0)860 342 983, RPR Antwerpen, Afdeling Mechelen, (hierna genoemd 'Techno Guide') biedt zijn klanten producten en diensten aan die ter plaatse, na overleg (dienst) of vanop afstand aangekocht kunnen worden, via fysieke of digitale overdracht of online vanuit de webwinkel. Deze Algemene Voorwaarden (verkoopvoorwaarden) zijn van toepassing op elke bestelling of goedgekeurde offerte die geplaatst wordt door een bezoeker (klant).
Bij het goedkeuren van een offerte of het plaatsen van een bestelling via de webwinkel moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Techno Guide aanvaard werden.
Deze algemene voorwaarden worden kunnen door Techno Guide zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De meest recente versie is steeds beschikbaar via een link onderaan op elke pagina van onze website.

art. 2 • prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€), inclusief of exclusief BTW (zoals telkens duidelijk aangegeven op elk digitaal of fysiek document) en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, worden deze steeds apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s en grafische elementen zijn niet bindend, slechts illustratief bedoeld, en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs van het verkochte goed of de aangeboden dienst. (Druk)fouten of wijzigingen in prijzen voorbehouden.

Prijzen van goederen en diensten kunnen zonder voorafgaande verwittiging door Techno Guide aangepast worden, voor welke reden dan ook.
In geval van een langdurige overeenkomst (aanbod van een dienst of levering met vooraf onbepaalde duur zoals de hosting van een website of ondersteunende marketing diensten) zijn de overeengekomen tarieven minstens gebonden zijn aan de wijzigingen van de index der consumptieprijzen. Techno Guide verbindt zich het recht om elke prijsaanpassing automatisch door te voeren door hiervan de klant minstens 30 kalenderdagen voor de aanpassing op de hoogte te brengen. De stijging van de index, aanpassing van wetgeving, verhoging van grondstofprijzen of verandering van de omvang of aard van de geleverde goederen of diensten kunnen aanleiding geven tot een prijsverhoging.

art. 3 • aanbod van informatie

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Techno Guide niet. Techno Guide is in geen geval aansprakelijk voor manifeste materiële fouten, typ- zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze... verzoeken wij uitdrukkelijk om eerst contact op te nemen via de de verschillende contactmogelijkheden op onze website. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Techno Guide. Techno Guide kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk of definitief) niet beschikbaar zijn van een product of dienst.

art. 4 • procedure online aankopen 

Verschillende goederen en diensten kunnen eenvoudig online besteld worden: De klant kan naar het tabblad ‘Shop’ gaan en daar het gewenste product kiezen, en het aantal gewenste stuks aanduiden. De klant kan meer informatie vinden onder ‘Beschrijving’ en/of ‘Extra informatie’. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan het product via een knop naar het winkelmandje toevoegen. Indien het winkelmandje compleet is kan de klant het facturatiegegevens en eventueel ook een ander afleveradres invoeren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door een verzendwijze naar keuze aan te geven bij het voltooien van de online bestelling. De kosten die horen bij de keuze van verzending (of afhaling) worden duidelijk aangegeven. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen en ziet daarna het totaal te betalen bedrag. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen verschillende aangegeven betaalmiddelen. Techno Guide behoudt steeds het recht om de beschikbaarheid van betaalmiddelen aan te passen en extra kosten aan te rekenen indien deze van toepassing zijn. Eventuele transactiekosten worden steeds duidelijk weergegeven en toegevoegd aan het totaal te betalen bedrag. De klant moet het vakje aanvinken waar hij/zij verklaart deze Algemene Voorwaarden van Techno Guide gelezen te hebben en hiermee akkoord gaat. De klant kan deze Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken. De klant kan nu de bestelling bevestigen en betalen. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, of er bij betaling een transactie fout ontstaat, worden deze meteen op het scherm weergegeven als foutmelding. De klant dient deze fouten eerst op te lossen alvorens opnieuw tot bestelling en betaling over te kunnen gaan. Indien de bestelling geslaagd is (online betaling voldaan) wordt het winkelmandje leeggemaakt en ontvangt de klant een orderbevestiging per mail. Techno Guide is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant. In geval van een dergelijke weigering zal Techno Guide zo spoedig mogelijk de betaling terugstorten waarbij het recht behouden wordt om een administratieve kost van minimum €10 aan te rekenen.

art. 5 • levering of uitvoering van de overeenkomst 

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Techno Guide hiervan verwittigd zodat de bestelling zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport (indien van toepassing). Techno Guide werkt samen met verschillende pakjesdiensten en streeft ernaar om bestellingen altijd zo spoedig mogelijk te leveren. Indien er een vermoedelijke leverdatum wordt vermeldt, is dit echter slechts een indicatie.

Bij ontvangst van de zending door de klant dient elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel, of ander gebrek bij de levering onverwijld en onmiddellijk te melden aan Techno Guide. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Techno Guide was geboden.

art. 6 • eigendomsvoorbehoud

Aangekochte artikelen of geleverde diensten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Techno Guide. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Techno Guide te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen of diensten beslag zou komen leggen.

art. 7 • herroepingsrecht verkoop op afstand

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument goederen online aankopen bij Techno Guide. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt automatisch 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Techno Guide via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Techno Guide heeft meegedeeld, op eigen kracht terugzenden of overhandigen aan Techno Guide (Bolweg 3, 2590 Berlaar). De Klant is op tijd als deze de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van goederen zijn steeds voor rekening van de klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (indien het, voor welke reden dan ook, niet meer als gloednieuw kan verkocht worden) behoudt Techno Guide zich het recht voor om hiervoor de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele ongeschonden verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen, geleverde diensten vallen niet onder het herroepingsrecht. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Techno Guide alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen (exclusief leveringskosten) aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Techno Guide op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen én de goederen opnieuw in ontvangst zijn genomen door Techno Guide. Techno Guide betaalt indien mogelijk de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij na contact met de klant een andere manier van vergoeding overeengekomen wordt. Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet mogelijk.

art. 8 • garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant steeds een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant eerst contact op te nemen met Techno Guide of rechtstreeks ter herstelling aanbieden bij de fabrikant. In geval dat het product terug moet bezorgd worden aan Techno Guide staat de klant in voor de verpakking- en verzendkosten van- en naar Techno Guide, waarbij de klant aansprakelijk is dat het goed zonder (extra) schade aankomt. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Techno Guide als eerste zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aangebracht door de klant of door derden, hardhandig gebruik, slecht (of het ontbreken van) onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

art. 9 • klachten 

In geval van een klacht dienen deze binnen de 8 werkdagen na de factuurdatum gericht te worden via e-mail info@technoguide.be of per post naar Techno Guide - Bolweg 3- 2590 Berlaar, vergezeld van een duidelijke omschrijving van uw klacht en al uw contactgegevens. Techno Guide zal elke klacht binnen een redelijke termijn per e-mail of telefonisch te beantwoorden.

art. 10 • intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom inzake de producten en/of diensten alsook de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of (her)gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van een opdracht tussen Techno Guide en de klant berusten uitsluitend bij Techno Guide of zijn leveranciers.
De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen.
De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Techno Guide de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van Techno Guide of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

art. 11 • domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de regels van de verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (in België is dit DNS Belgium vzw). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie en verklaart dat Techno Guide hem hierover heeft geïnformeerd. Techno Guide draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het foutief of ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derde partijen of het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden. De klant zal Techno Guide telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

art. 12 • webhosting

De klant is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die online staat of gevraagd wordt om door Techno Guide online te zetten. De klant verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren. Mogelijke voorbeelden van reglementen zijn : gedragscode, bescherming van het privé-leven, respect voor intellectuele eigendomsrechten, etc... De klant garandeert dat derden geen rechten kunnen laten gelden op de gegevens en het materieel dat ter beschikking van Techno Guide gesteld wordt.
De klant beschermt Techno Guide tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de website. De klant moet Techno Guide voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is, vergoeden.
Techno Guide kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, zelf beslissen of verplicht worden om (een deel van) de website tijdelijk of definitief offline te halen, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De klant ziet af van eender welke schadevergoeding in geval Techno Guide hierbij een menselijke fout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling.
Techno Guide biedt hosting pakketten aan in samenwerking met derden die hun faciliteiten ter beschikking stellen en een bepaalde performantie of uptime opgeven. Techno Guide doet al het mogelijke om een betrouwbare en professionele hosting dienstverlening aan te bieden maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor nalatigheden of gebreken, noch voor gevolgschade veroorzaakt door deze derde partijen.
Indien de klant van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een derde, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe hosting beschikt over de nodige software en diensten om de site goed te laten functioneren.


art. 13 • aansprakelijkheid 

Techno Guide is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Techno Guide kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het netwerk van Techno Guide. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Techno Guide. De aansprakelijkheid van Techno Guide volgens of in verband met een met overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval nooit groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de verkoopprijs of terugkerende kosten van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op regelmatige tijdstippen back-ups te nemen van alle data. Techno Guide kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van eender welke soort data van de klant en evenmin voor eender welke gevolgschade die het verlies van data met zich kan meebrengen. Techno Guide is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiende uit elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud van de site door derden en/of door de klant, hierin begrepen daden van bezoekers, hackers of bots.

art. 14 • overmacht

In geval van overmacht, (omstandigheden die de goede uitvoering van de opdracht door Techno Guide verhinderen, herleiden of vertragen of een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen) ontheft Techno Guide van iedere aansprakelijkheid en stelt Techno Guide in de mogelijkheid om, hetzij de verbintenis(sen) tot het leveren van goederen en/of diensten in te korten, de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Deze factoren worden als overmacht beschouwd: oorlog, mobilisatie, onlusten, staking, lock-out, machinebreuk, virussen, bugs, brand-, waterschade, energieonderbreking, beperkingen of wettelijke verbodsbepalingen, ziekte, ... zowel bij Techno Guide als bij zijn toeleveranciers.

art. 15 • auteursrecht & derden

Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de klant aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de klant over het (grafisch) reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart Techno Guide bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot het recht op reproductie. Een betwisting inzake reproductierechten kan aanleiding geven tot de opschorting of ontbinding van een samenwerking.

art. 16 • derde partijen

Techno Guide doet voor het verlenen van haar producten en diensten ook beroep op derden. In geen geval kan Techno Guide aansprakelijk worden gesteld wanneer deze derden eenzijdig besluiten om deze producten of diensten niet meer leveren of te ondersteunen.
Door gebruik te maken van derden is Techno Guide onderworpen aan de mogelijkheden, service voorwaarden, algemene voorwaarden en algemeen beleid van deze derden. Techno Guide biedt deze samenwerkingen op een transparante manier aan en de klant erkent expliciet akkoord te gaan met de geldende voorwaarden en verplichtingen van deze derde partijen. De klant aanvaardt daarnaast dat Techno Guide op geen enkele wijze aansprakelijk kan gesteld worden voor gebreken of andere fouten in de producten of dienstverlening van deze derden.

art. 17 • sancties bij niet- of laattijdige betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Techno Guide beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per maand verschuldigd op elke niet betaalde som. 

Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 75 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Techno Guide zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen en/of (reeds geleverde) online of offline diensten te staken zonder dat hiervoor onkosten of schadevergoedingen door de klant kunnen aangerekend worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op regelmatige tijdstippen back-ups te nemen van alle data. Techno Guide kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van eender welke soort data van de klant en evenmin voor eender welke gevolgschade die het verlies van data met zich kan meebrengen. Techno Guide is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiende uit elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud van de site door derden en/of door de klant, hierin begrepen daden van bezoekers, hackers of bots.

art. 18 • privacy & cookies

Techno Guide respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc...) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling of het leveren van een gevraagde dienst. Techno Guide beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Techno Guide zal uw gegevens als vertrouwelijke informatie behandelen en deze nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
Techno Guide houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen analyseren welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden en (potentiële) klanten te gidsen naar het juiste product of dienst.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@technoguide.be.
Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten steeds tijdig door de klant aan Techno Guide worden meegedeeld.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ook 'Cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Er kunnen 'first party cookies' gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Daarnaast kunnen ook ‘third party cookies’ aangemaakt worden. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Een correct bezoek aan onze website kan enkel door als bezoeker eerst toestemming te geven via een balk onderaan de website, met verwijzing naar deze policy. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er wel rekening mee dat bepaalde elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken indien u onze cookies niet accepteert. Door gebruik te maken van onze website, zal u akkoord moeten gaan met ons gebruik van cookies.

art. 19 • vertrouwelijke gegevens

De klant én Techno Guide verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van de verkoop of samenwerking niet te (laten) verspreiden of te communiceren. De verplichting tot vertrouwelijkheid geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, en kan dus ook na het einde van een verkoopovereenkomst verder lopen.

art. 20 • ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze aangeboden zijn diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden hosting, aanwenden tot het plegen van misdrijven, illegale activiteiten, zaken in strijd met de wetgeving, openbare orde of goede zeden, inbreuken op beschermde werken of strafbare feiten, of het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Techno Guide of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert steeds dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig is op apparatuur ter beschikking gesteld door Techno Guide. Op eerste verzoek van Techno Guide zal de klant Techno Guide hiervoor vrijwaren (inclusief voor overige kosten zoals gerecht- en advocaatkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Techno Guide die hiermee verband houdt. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Techno Guide alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud.
Techno Guide houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen analyseren welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden en (potentiële) klanten te gidsen naar het juiste product of dienst.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@technoguide.be.
Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten steeds tijdig door de klant aan Techno Guide worden meegedeeld.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ook 'Cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Er kunnen 'first party cookies' gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Daarnaast kunnen ook ‘third party cookies’ aangemaakt worden. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Een correct bezoek aan onze website kan enkel door als bezoeker eerst toestemming te geven via een balk onderaan de website, met verwijzing naar deze policy. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er wel rekening mee dat bepaalde elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken indien u onze cookies niet accepteert. Door gebruik te maken van onze website, zal u akkoord moeten gaan met ons gebruik van cookies.

art. 21 • trademark

Techno Guide heeft het recht om (indien van toepassing: bij de creatie van een website of multimedia productie, …) een eenvoudige vermelding van de naam van Techno Guide (met een hyperlink) op een geschikte plaats weer te geven. Techno Guide mag tevens de (bedrijfs-)naam van de klant in eigen communicatie (op eigen website, brochure, via social media, …) vermelden als referentie, uiteraard zonder hierbij de privacy van de klant te schenden.

art. 22 • bewijsmateriaal

De Klant aanvaardt dat alle mogelijke fysieke én elektronische (digitale) communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen in geval van een geschil.

art. 23 • toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement ANTWERPEN AFDELING MECHELEN bevoegd.

i'm your techno guide,
let's embrace technology

Als ervaren Xennial ben ik er graag om je in onze technologische wereld mee te gidsen, op weg te helpen of complete projecten te realiseren.
Mag ik jou of jou bedrijf ook een technisch handje toesteken ?
Neem dan zeker contact met me op.
LET ME BE YOUR GUIDE

© 2020 techno guide  • Bolweg 3 • 2590 Berlaar • E-mail info@technoguide.be • BTW BE (0)860 342 983

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram